Notícies
APROVADA LA LLEI DE FOMENT DE LLOGUERS, QUE MODIFICA LA LAU, LEC I LPH

La llei planteja un desallotjament forçós en un termini no superior a 15 dies desprès d’expirar el període voluntari de llançament pactat entre el propietari i l’inquilí. El propietari no estarà obligat a prorrogar el contracte un mínim de cinc anys.

La Llei de Mesures de Foment i Agilització Processal del Lloguer i de l' Eficiència Energètica dels Edificis modifica al seu torn la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), la d' Enjudiciament Civil (LEC) i la de la Propietat Horitzontal (LPH). Aquest text refós integra el projecte de llei de foment del lloguer d'habitatges aprovat pel govern a la fi de 2008 i la proposició de llei de CIU de modificació de la Llei Orgànica d' Enjudiciament Civil per a agilitar els processos de desnonament, que va ser aprovat per la Comissió de Justícia del Senat amb l'abstenció del PP.

Entre altres aspectes, la nova normativa busca agilitzar els tràmits judicials que ha d'afrontar el propietari d'un habitatge per a desallotjar a inquilins morosos i cobrar les rendes pendents. El nou document planteja l'execució directa del desnonament en un termini "no superior a 15 dies i sense ulteriors tràmits" en el cas que els inquilins no compleixin amb el termini acordat per al desallotjament voluntari, no inferior a 15 dies i que es pot allargar fins a un any.

Els punts més importants de la nova Llei es desglossen a continuació:

Reducció de terminis.

Un dels canvis és la reducció de dos mesos a u del termini que ha de transcórrer entre el moment que l'arrendador exigeix per requeriment el pagament dels deutes endarrerits i el moment que pot presentar una demanda. Un acte que l'inquilí podrà evitar si paga totes les mensualitats endarrerides en aquest període. D'aquesta manera, si amb anterioritat de la data fixada per al llançament es lliura la quantitat deguda al demandant, es dictarà acte declarant executada la sentència, tret que el demandant decideixi el contrari.

Ràpida execució del desallotjament.

La sentència condemnatòria serà suficient per a executar el desnonament en el dia i hora assenyalats. El projecte preveu a més la possibilitat que les parts puguin arribar a un pacte durant el procés, de manera que el propietari pot assumir el compromís de condonar a l'inquilí total o parcialment el deute, en canvi del desallotjament voluntari de l'immoble en el termini que estableixi l'arrendador, que no podrà ser inferior a 15 dies. No obstant això, no s'estableix cap termini màxim per al desallotjament voluntari, que pot perllongar-se fins i tot a un any.

Judici verbal.

La nova norma admet a més que totes les accions, tant de desnonament com de reclamació de rendes, es tramitin a través d'un judici verbal. Un procediment més ràpid i senzill que permetrà al Tribunal dictar sentència en cinc dies en els casos de desnonament de la finca urbana.

El propietari no estarà lligat per complet a un contracte de mínim cinc anys.

Mitjançant la modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans, s'amplien els supòsits en els quals no procedeix la pròrroga obligatòria del contracte de lloguer, que té una durada de cinc anys.

El propietari pot rescindir el contracte si necessita ocupar l'habitatge per a ús propi, però també per al dels seus pares, fills o cònjuge en els casos de sentència ferma de divorci o nul·litat matrimonial, sempre que així figuri en el contracte.

Si abans de tres mesos no es produís aquesta ocupació, l'arrendador estarà obligat a reposar a l'arrendatari l'ús de l'habitatge, i indemnitzar-li per les despeses del desallotjament. Al temps, en garantia de la seguretat jurídica, es preveu que tal circumstància haurà de fer-se constar expressament en el contracte d'arrendament inicial.

Comunitats de propietaris per a obres sostenibles. Amb els canvis en la Llei de Propietat Horitzontal, s'estableix que les comunitats de propietaris poden aprovar les obres de millora de l'eficiència energètica i hídrica d'un edifici. D'aquesta manera, l'establiment o supressió d'equips o sistemes que tinguin per finalitat millorar l'eficiència energètica o hídrica requerirà el vot favorable de les tres cinquenes parts del total dels propietaris.

Si els equips o sistemes són susceptibles d'aprofitament individualitzat, per a l'adopció de l'acord bastarà el vot favorable d'un terç dels propietaris. En aquest cas només es repercutirà el cost per a aquells que hagin votat a favor de l'acord i es beneficiïn de la millora. Finalment, s'estableix que si es tractés d'instal·lar en l'aparcament de l'edifici un punt de recarrega de vehicles elèctrics per a ús privat, sempre que aquest se situés en una plaça individual de garatge, només es requerirà la comunicació prèvia a la comunitat que es procedirà a la seva instal·lació.