Demani pressupost
Tots confien en nosaltres.
Vol saber per què?
Si vol més informació truqui al 972 70 04 96
DADES PERSONALS
DADES DEL VEHICLE
Per aplicar la bonificació, cal detallar les dades d'un altre vehicle assegurat o del mateix.
Qualsevol dubte amb les dades del vehicle o amb la bonificació, escannegin la documentació (permís de circulació i fitxa inspecció tècnica), així com el rebut de l'altre vehicle assegurat i enviin-la a info@paresassessors.com.